Generalforsamling i DOF Nordsjælland den 3. februar 2024- Dagsorden nu med bilag

Generalforsamlingen afholdes på Nødebo Kro og starter  kl. 13.00 med følgende dagsorden
 
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning om lokalafdelingens virke i 2023 - se beretning - se beretning NPU
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse - se årsregnskab
4. Fremlæggelse af a) budget og b) næste års handleplan til godkendelse
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af revisor
7.Valg af 2. suppleant til DOF`s repræsentantskab
8. Forslag fra medlemmerne. 
9. Eventuelt
 
Ad. 2, 3, og 4 Vil komme her på hjemmesiden inden generalforsamlingen.  
 
Ad. 5 På valg til bestyrelsen er:
  • Carsten Michael Jørgensen     -  genopstiller
  • Inge Hansen                             - genopstiller
  • John Hansen                            - genopstiller
Ad.6 Vores nuværende revisor Birger Stenaa Nielsen genopstiller
 
Ad. 7  Erling Krabbe er udtrådt af repræsentantskabet, og er erstattet af Hans Harrestrup Andersen. Anders Høgsholm er vores 1. suppleant, men der bør vælges yderligere en suppleant.
 
Ad. 8 Der er ikke indkommet forslag ved fristens udløb 13/1 2024, så punktet udgår.
 
Du behøver ikke tilmelde dig deltagelse i selve generalforsamlingen, men kan blot møde frem kl. 13.00.
Men vi arrangerer en beskeden frokost som optakt til mødet, og ønsker du at deltage i den, så kræver det tilmelding senest 30/1 2024 til næstformand
 
holgerhansen951@gmail.com  eller telefon 52404157
 
Vi har tidligere annonceret en fugletur til Rusland som også kræver tilmelding til Holger.
Deltagere i turen til Rusland er naturligvis med omkring spisebordet forud for generalforsamlingen.
Du kan i øvrigt stadig nå at tilmelde dig turen - vi mødes på p-pladsen foran Nødebo Kro kl. 8.45.
 
Håber vi ses på  generalforsamlingen
Venlig hilsen
på bestyrelsens vegne
John Hansen